نفقه-چیست

نفقه

به معنای حقوق زن در زندگی مشترک هست به این معنا که تمامی نیازهای زن در زندگی تأمین شود. نیازهای …