وکیل حقوقی

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست درج نمود که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد.
این دعاوی شامل
دعاوي ملکي، الزام به تنظیم سند، رفع تصرف عدواني، خلع يد، حکم تخليه فوری و عادی، مطالبه وجه، انحصار وراثت، حکم جلب، طلاق، مطالبه مهریه و نفقه، توقيف اموال و… میباشد.