تحریر ترکه

تحریر ترکه

انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا یا به طور فرضی انتقال ترکه (دارایی) صورت می‎گیرد.

انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا یا به طور فرضی (فوت فرضی عموما در خصوص غائب مفقودالاثر اتفاق می‌افتد) انتقال ترکه صورت می‎گیرد. بر اساس قانون، در مواردی که وارثان از پذیرفتن ارث امتناع و یا بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده و بعضی رد کنند، وارثی که ترکه را قبول کرده اند اقدامات لازم برای اداره­ ترکه و اداء بدهی و حقوق و وصول مطالبات و غیره .. را انجام می­‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ­ گونه اعتراضی به عملیات ندارد. ولی اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن بماند سهم­ الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

‎ در مواردی که دادخواست تحریر ترکه ارائه می شود، دادگاه، کارشناسی را به منظور صورت برداری از کلیه اموال و دیون متوفی مأمور می­‎کند. کارشناس ابتدا از کلیه اموال متوفی فهرست تهیه می‌کند. همچنین به این فهرست، طلب ها و بدهی های متوفی که به موجب آرای قطعی دادگاه و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ ­های مربوط به متوفی یا اقرار بدهکاران و ورثه مشخص شده است. ‎شود.

 افراد صالح جهت درخواست تحریر ترکه: ( مواد قانون امور حسبی 206 تا 209 )

هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها

وصی بر اداره اموال متوفی

امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور ، جزء ورثه ی متوفی باشند.

هدف از تحریر ترکه :

هدف تحریر ترکه اندکی گسترده تر از تعیین ترکیب آن است و در جریان آن ترکه ارزیابی هم می شود و زمینه برای قبول یا رد ترکه فراهم می آید. تحریر ترکه سبب می شود که وارثان بینش لازم را در تصمیم گرفتن پیدا نمایند. طلبکاران نیز با تحریر ترکه از چگونگی و اندازه وثیقه طلب خود آگاه می شوند و موصی له نیز تناسب میزان آن را با ارزش کل ترکه در زمان مرگ موصی در می یابد و سهم خود را از توده ی دارایی موصی تا زمان تصفیه آن تمیز می دهد.

در زمان تحریر ترکه، صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر می  باشد :

نام و سمت متصدی تحریر ترکه

نام و مشخصات کسانی که احضار شده اند و کسانی که حاضر شده اند

محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد

اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی

نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود

نکات

اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه، صفحات را امضاء می نماید و اگر بین صفحه هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می شود. ( ماده ۲۱۷ قانون امور حسبی )

در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است. ( ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی )

عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند . ( ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.